کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

مطالب دیگر:
📜نمونه پرسشنامه ساخت پروژه های بلند مرتبه سازی در راستای توسعه پایدار شهری📜بازی اندرویدکانتر📜نمونه پرسشنامه بررسی راهکارهای مقابله با وندالیسم📜نمونه پرسشنامه شهر الکترونیک📜نمونه پرسشنامه مبحث کمیسیون ماده 7 در شهر📜نمونه پرسشنامه سنجش کیفیت محیط پس از اجرای سیاست پیاده راه سازی📜دانلود کارآموزی مكان : كارخانه کود و سموم کشاورزی📜نمونه پرسشنامه بررسی وضع موجود یک محله شهری📜نمونه پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی در شهر 📜نمونه پرسشنامه شهر خلاق📜نمونه پرسشنامه بررسی بازارهای تاریخی بر اساس معیارهای پویایی فضای شهری📜نمونه پرسشنامه مسکن مهر📜مجموعه 56 بکگراند برای وبلاگ ها و وبسایت ها📜مجموعه 213 لوآدینگ مختلف و کاربردی با فرمت GIF📜نقشه فاز 2 مدرسه به همراه دتایل ها📜کمیک مرد عنکبوتی جنگ داخلی (1) اندروید📜کمیک لوک خوش شانس (حقه دالتون ها) اندروید📜جلسه چهارم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان سازمان ( Organization )📜برنامه ای کامل برای توضیح تمامی امتحانات بین المللی مثل آیلتس،تافل و ...📜بازی آسفالت۸
کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات|41020409|ejz
این فایل درباره ی کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

کتاب تئوری مدیریت (قسمت دوم) رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول: کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریها

بخش اول:کلیات مدیریت

تعریف نظریه (Theory)
نظریه در معنای مشخص آن، فرضیه های واقعی و مستقل و قابل مشاهده را مورد بررسی قرار میدهد و تبیـین مـ یکنـد.
(گلوکسمن) تئوری (= نظریه)، در لغت به معنای اندیشیدن و تحقیق آمده که از «تئوریای» یونانی گرفته شـده اسـت. بـا
گسترش علوم، مفهوم این واژه نیز توسعه یافته و به اندیشیدن و تحقیق درباه هر مسألهی اطلاق شده است.
تعریف نظریه توسط آقای گلدمن:
«نظریه، همنگری جامع قضایای متعدد در قالب یک مجموعۀ پیوسته و منطقی است که به کمک آن مـیتـوان برخـی از
پدیدهها را تبیین کرد، نظریه به صورت مفروض مورد قبول دانشمندان است».این تعریف به حقیقت نظریه نزدیکتراست.
مکتب
مفهوم دیگری که با مفهوم نظریه پیوستگی متقابل دارد، «مکتب» است. مکاتب گوناگون تعریفهای مختلفی بـرای نظریـه
ارائه میدهند و ماهیت آنها نیز توسط نظریههای بنیادین آنها تعیین میشود. در تعریف این مفهوم جدید می : توان گفت
حوزة تفکر علمی یا گرایشهای فکری مشابه و نزدیک به هم را کـه احیانـاَ یکـدیگر را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد و یـا
هزمین های خاصی را برای تحقیق و تتبع و نظریه پردازی ممکن است بپذیرند، مکتب مینامند. معمولاًَ هـر مکتبـی حـول
یک محور اندیشۀ اصلی و به همت یک بنیانگذار، تشکیل میشود و پیروانش اصول و ضـوابط و نحـوة تفکـر آن را دنبـال
. میکنند
بعلاوه یک مکتب با توجه به گرایشها و نظریههای مختلف درونیاش، نسبت به نظریه، کلیتر و عـامتر اسـت و نظریـه بـر
خلاف مکتب، ساختی علمی دارد. (توسلی )1376

مجموعه تست
-1 عبارت است از مجموعهای از افراد که برای تحقق اهدافی معین همکاری میکنند و از اصل تقسیم ..........
کار پیروی میکنند.
الف) سازمان ب) گروه ج) تیم د) مدیریت
-2 شاخصی که هزینه منابع صرف شده در فراگرد کسب هدف را ارزیابی میکند، چه نام دارد ؟
الف) بهره وری ب) اثر بخشی ج) کارایی د) ارزشیابی
-3 برای ارزیابی کار یا میزان کسب هدف از شاخص.......................... استفاده . میکنند
الف) بهره وری ب) اثربخشی ج) کارایی د) ارزشیابی
-4 انجام درست کار را ............ و انجام کارهای درست را ............. مینامند.
الف) اثر بخشی ـ کارایی ب) کارایی ـ اثر بخشی
ج) اثر بخشی ـ بهره وری د) بهره وری ـ کارایی
-5 مدیری که بتواند حداقل نتیجه قابـل قبـول را بـا اسـتفاده از ابزارهـایی نظیـر تنبیـه و تـوبیخ فـراهم
سازد........... نامیده میشود.
الف) مدیر کارا ب) مدیر مؤثر و اثر بخش
ج) مدیر موفق د) مدیر محافظه کار
-6 بهترین نوع تحقیق در مدیریت کدام است ؟
الف) مطالعه سرگذشتها و قضاوتهای افراد ب) مطالعه موارد خاص در سازما نها
ج) مطالعه آزمایشگاهی د) بررسی میدانی
-7 به اعتقاد آدیزس، برای اداره مؤثر هر سازمان کدام نقش است که همه مدیران ناگریز به ایفای آن هستند
و نمیتوانند به دیگری محول کنند ؟
الف) ترکیب کنندگی ب) تولیدی ج) ابداعی د) اجرایی تئوری مدیریت (قسمت دوم) «135»

-8 در خرده سیستم" اداری - ساختاری" مدیران به ایفای کدام نقش میپردازند؟
الف) نقش تولیدی ب) نقش ابداعی
ج) نقش اجرایی د) نقش ترکیب کنندگی
-9 آن بخش از مدیریت که از طریق کسب تجارت و اندوختهها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصـل
میشود را................ مینامند.
الف) علم مدیریت ب) مدیریت علمی ج) یادگیری د) هنر مدیریت
-10 بیشتر وقت این مدیران صرف تحلیل دادهها و آماده سازی اطلاعات برای تصمیمگیری و تنظیم برنامههـا
و طرحهای عملی میشود و به طور کلی ترکیب کاری آنان مبتنی بر فعالیت عملـی کمتـر و فعالیـت فکـری
بیشتر است.
الف) مدیران عملیاتی ب) مدیران میانی
ج) مدیران عالی د) مدیریت منابع انسانی
Pdf: نوع فایل

سایز: 11.6mb

تعداد صفحه:369