زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

مطالب دیگر:
38-ساخت و ساز بر روی واریزه های ناشی از زباله های ساختمانی39-اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیكی ساختمانهای نامتقارن فولادی40- تاثیر المانهای افزاینده میرایی وسختی (TADAS) بر رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی41- بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله42-سیستمی نوین در ساختمان سازی با نگرشی نو به سازه های فضاكار43-بررسی عملكرد لرزه ای جداگرهای لغزشی مجهز به سیستم بازگرداننده در سازه های ساختمانی44- بررسی تاثیر شرایط ساختگاه بر تفاوت خرابی ساختمانها در زلزله بم45- مطالعه تجربی- تحلیلی ساختمانهای بتنی آسیب دیده در زلزله 1382 بم47-بهترین مكان قرار گیری میراگرهای ADAS در یك ساختمان خاص46- بررسی رفتار لرزه ای قابهای خمشی در ساختمانهای فولادی نا منظم در ارتفاع در حوزه های نزدیك و دور از گسل48-ارزیابی تونلسازی در زمینهای نرم و تاثیر آن برنشست ساختمان های مجاور49- آنالیز ریسك نشست و تعیین كلاس ریسك برای ساختمان های مابین ایستگاه های شماره 11 و 12 خط یك تونلهای دوقلوی قطار شهری تبریز50-توزیع جرم، سختی و مقاومت در ساختمان51- استفادة بهینه از انرژی خورشیدی در ساختمان ( خانه های خورشیدی)پرژه ی دانشجویی طراحی وب سایت با زبان asp58- نقش خاکستر پوسته برنج در ساخت قطعات ساختمانی سبک59-استفاده مختلط از دو سیستم دیوار برشی و بادبند فلزی در تقویت ساختمانهای بتن آرمه موجود60-ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح و بررسی روشهای مقاومسازی آنها61-پايداري و بروز آسيب به صورت سطحي در ساختمانهاي خشتي62- بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای آجری
زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)|41020405|ejz
این فایل درباره ی زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق) می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

زبان تخصصی کتابداری
The book
Book consist of written ptinted sheets of paaet ot some other material fastened together
along on edge so it canbe opened at any point most books have a protective cover . books
are a peasonably inexpensive and convenient way to store transports and find knowledge
and information . the book thus ranks as of humaity s greatest inventions. people have
used books in same fom for more than 5000 years.
in ancient times people wrote on clsy tablets strips of wood or other materials. the
term book comes from the early early English word boc wich means table or written
sheels.
the Chinese made the first known printed ook in AD 868 they cored each whole page
from a block of wlld spread in over the raised sur faces and printed it on paper. this kind
of printing called block printing appeared in Europe during the late 1300 s with block
printing people could rapidlymake more copies of page than they could make y hand .
but they still had to carve each page separately.
The book as we know is today resulted from the invention of printing with movable type
.In movable type printing each letter of the alphabet is made out of a separate piece of
metal printers can arrange the metal type in any combination to produce the text want.
they can also rease the type in any combination to produce the text they want.
کتاب از ورقه های نوشته شده یا چاپ شده کاغذ یا دیگر مواد که در امتداد یک لبه بهم متصل شده اند و می توان آن را
از هر نقطه باز کرد درست شده است . اغلب کتابها دارای یک جلد فقط هستند کتاب واقعا“ ارزانترین و راحـت تـرین راه
بری ذخیره کردن ، منتقل کردن، و یافتن دانش و اطلاعات است. بنابراین کتاب یکی از بزرگترین اختراعات بشر است.
این راهی است که بشر بیش از 5000 سال است که انسان از کتاب بهره می گیرد . در روزگاران گذشته، انسانها بـر روی
لوحه های گلی، ورقه های چوبی و یا مواد دیگرمی توشتند. کلمه کتاب از کلمه انگلیسی اولیه Book ساخته شده است،
که به معنی لوح + table یا ورقه های نوشته شده است.
چینی ها اولین کتاب چاپی شناخته شده را در سال 868 بعد از میلاد درست کردند. آنها یک صفحه کامل را بر روی یک
قاب چوبی حکاکی می کردند ، روی سطوح برجسته آن جوهر پخش کردند و آنرا روی کاغذ چاپ مـی کردنـد. ایـن نـوعزبان تخصصی «7»

چاپ که معروف به چاپ قالبی است در آخرین سالهای1330 بوجود آورد . مردم بوسیله چاپ قالبی می توانستند نسـخه
های زیادتری را در مقایسه با قبل از یک صفحه تولید بکنند . اما هنوز هم آنها مجبور بودند هر صفحه را بطـور جداگانـه
حکاکی بکنند.
کلمات و لغات و اصطلاحات مربوط به کتابداری
مدخل شناسه اضافه = 1-added entry
2- alcove = آلاچیق
3- academic library = دانشگاهی کتابخانه
بخش اداری = 4- administration
5- accumulate = انباشتن
6- accessibility = دستیابی
7- author s credentials = نویسنده صلاحیت
8- annotated bibliography = کتابشناسی
9-audience = شنوندگان
تخصیص بودجه = 10- allocation
11- archive = آرشیو
موضوعات شنیداری و دیداری = 12 - audio - visual materials
13- appendix = ضمیمه
14- abstract = چکیده
15- bibliography = کتابشناسی
مجموعه تست
1- Background information on almost any subject is important in the ………. stages
of any research.
1) initial 2) general 3) phrasal 4) essential
2- Historically the two central job of the librarian have been ……… and
maintenance of the library collection.
1) achievement 2) acquisition
3) accreditation 4) acknowledgement
3- Through books as sources of information one may draw instruction ………
information and enjoy recreation.
1) evade 2) derive 3) attest 4) profess
4- Adult basic education students do not form a (an) …… group.
1) important 2) student
3) homogeneous 4) educational
5- Libraries have legal liability for accidents happening due to ………
1)negotiation 2)negation
3)divergence 4)negligence
6- Which stage comes exactly after selection process?
1) weeding 2) stock revision
3) acquisition 4) book
provision
پاسخنامه
1- گزینه ی «1» بیان کلی جمله این است که وجود اطلاعات قبلی در مراحل ابتدایی (inital) جستجوی هر موضـوعی
دارای اهمیت است.
2- گزینه ی «2» دو کار اصلی کتابداری فراهم آوری (acquisition) و نگهداری مجموعه کتابخانه است.
3- گزینه ی «2» اگرچه ممکن است کتاب ها به عنوان منبع اطلاعات تلقـی گردنـد ولـی مـردم معمـولاً بـرای تفـریح،
یادگیری و بدست آوردن (derive) اطلاعات از آنها استفاده می کنند.
4- گزینه ی «3» آموزش بزرگسالان دربرگیرنده گروههای متجانس می باشد.
5- گزینه ی «4» جمله به این معنی است که کتابداران نسبت به حوادثی که در اثر بی مبالاتی (negligence)
روی می دهدتعهدقانونی دارند.
«2» گزینه ی -6

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.74Mb

تعداد صفحه:108