مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

مطالب دیگر:
🔗تحقیق در مورد جعل حديث 15 ص 🔗تحقیق در مورد جغرافیای طبیعی 🔗تحقیق در مورد جنگ جهانی دوم و تاثیر آن بر ایران 🔗تحقیق در مورد جمهوری خلق چین 🔗تحقیق در مورد جعبه دنده ( گیر بکس ) 🔗تحقیق در مورد جنگ عراق با ايران که در ايران با نام 🔗تحقیق در مورد جنگ فرهنگی 🔗تحقیق در مورد جوان و جایگاه و استعدادهای جوان 🔗تحقیق در مورد حاشيه نشيني و تنظيم خانواده 🔗تحقیق در مورد حاصلخيزي خاك و طريقه حفظ ان 20 ص 🔗تحقیق در مورد حداقل مشخصات برای نصب و اجرای ویندوز 🔗تحقیق در مورد حسابداري منابع انساني 24 ص 🔗تحقیق در مورد حركات ارتعاشي و امواج 🔗تحقیق در مورد چالشهاي حقوقي ارسال برنامه ها بوسيلة ماهواره هاي پخش مستقيم 🔗تحقیق در مورد چالشهای صنعت چاپ 🔗تحقیق در مورد چگونگي ارتباط با كودكان 🔗تحقیق در مورد حضرت آدم 🔗تحقیق در مورد حسابرسی وجوه نقد وبانک 🔗تحقیق در مورد حضرت سلیمان علیه السلام 🔗تحقیق در مورد حسابرسی کیفیت و اجتماعی ، محیط زیست
مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی|41020401|ejz
این فایل درباره ی مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) ویژه کنکوریها- به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: کلیات مجموعه سازی و انتخاب:
کلیه فعالیتهایی را که در کتابخانه انجام می شود را در سه گروه عمده می توان طبقه بندی کرد:
1-مجموعه سازی 2-سازماندهی 3-اشاعه اطلاعات
اولین فعالیتی که درکتابداری انجام می شود مجموعه سازی است.دو مورد دیگر نیز تحت تاثیر مجموعه سازی قراردارد.
سازماندهی اطلاعات از وقتی شروع می شود که منابع تهیه می گردد و همچنین اشـاعه اطلاعـات نیـز براسـاس منـابع و
اطلاعاتی که در کتابخانه وجود دارد و یا امکان دسترسی به آن هست انجام می شود.
مجموعه سازی:
عمل یا فرآیند انتخاب، تهیه، خرید یا سایر روشهای دسترس پذیرساختن محتـوای منـابع اطلاعـاتی مـورد نیـاز جامعـه
کتابخانه می باشد. مجموعه سازی شامل فعالیتهای مختلفی می باشد که با شناسایی جامعه کتـاب و نیازهـای اطلاعـاتی
آنها شروع می شود و برای تهیه این منابع از روشهایی مانند سفارش، اهدا، مبادله و غیره استفاده می شـود و بـا ارزیـابی
مجموعه و وجین پایان می یابد.
مجموعه سازی برای افراد خاصی انجام می شـود کـه کتابخانـه وظیفــۀ ارائـه خـدمات بـه آنهـا را دارد و ممکـن اسـت
درهرکتابخانه متفاوت باشند به این افراد جامعه کتابخانه می گویند.
- کمبود مالی
که یکی از محدودیهای مجموعه سازی می باشد. با ایجاد پدیدة انفجار اطلاعات اگـر قرارباشـد کـه افـزایش مجموعـه بـا
افزایش و رشد انتشارات هم قدم باشد باید بودجه مالی هم به همان اندازه افزایش پیداکند که معمولاَ چنین چیزی امکان
ندارد.
-کمبود نیروی انسانی و فضا:
افزایش یافتن مجموعه، نیاز به فضای کافی و نیروی متخصص برای انجام مراحل مربوط به مجموعه سازی، سازماندهی و
اشاعۀ اطلاعات دارد که نیاز به بودجۀ مالی بیشتری دارد و معمولاً چنین چیری امکان نمی یابد.
آزمون فصل اول
1-اولین فعالیتی که در کتابخانه انجام می شود و نخستین رکن کتابداری کدام است؟
1)مجموعه سازی 2)سازماندهی
3)آماده سازی 4)فهرست نویسی
2- منابع کتابخانه از چه طریقی تهیه می شود؟
1)خرید وسفارش 2)اهداء
3)مبادله 4)هرسه مورد
3- افراد خاصی که کتابخانه وظیفۀ ارائۀ خدمات به آنها را دارد چه نام دارند؟
1)دانشجویان 2)جامعۀ کتابخانه
3) دانش آموزان 4)متخصصان
4-امروزه در مجموعه سازی سیاست........... به سیاست ................ تغییریافته است.
1)نگهداری، دسترسی 2)دسترسی،نگهداری
3)خرید،اهداء 4)امانت بین کتابخانه ای، نگهداری
5-آلودگی اطلاعات و یا اضافه بار اطلاعاتی به چه معناست؟
1)بیشتر اطلاعات در اینترنت بی ارزش هستند.
2)کلیۀ اطلاعات اینترنتی با ارزش اند
3) درکنار اطلاعات با ارزش بسیاری از اطلاعات که ارزش محتوایی زیادی ندارد منتشر می شود.
4)باعث ایجاد آلودگی صوتی می شود
پاسخنامه فصل اول
1-گزینه ی«1»
2-گزینه ی«4»
3-گزینه ی«2»
4-گزینه ی«1»
5-گزینه ی«3»

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.98Mb

تعداد صفحه:106